Medlemsbetingelser Bare trening

Hvilke rettigheter og plikter har du som medlem hos oss? Hva forplikter vi oss til å gjøre?

Disse betingelsene og vilkårene gjelder tidligere medlemmer av Bare Trening.

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

Det er medlemmets plikt å sette seg inn senterets rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten på ditt senter.

1. Rettigheter og plikter som medlem i Treningssenteret

Fresh Fitness:

 • Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemsbrikke.

 • Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.

 • Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.

 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Fresh Fitness kontroll.

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av Fresh Fitness.

 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.

 • Etterstreber et doping fritt miljø i enhver aktivitet i regi av Fresh Fitness.

 • All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

Medlemmet:

 • Plikter endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer

 • Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet etter gjeldene takst.

 • Aksepterer at Fresh Fitness fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.

 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.

 • Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktisk utført trening.

 • Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.

 • Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen.

 • Dersom du mister medlemskortet skal Fresh Fitness ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.

 • Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås på skap pga mistet nøkkel el, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egen hånd. Dette skal foretas av Fresh Fitness personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte, se egne priser på våre hjemmesider, evt vente til senteret er bemannet. Skap kan kun brukes når du selv er tilstede på senteret. Skap kan bli åpnet av personalet hvis skap er låst og du selv ikke er tilstede på senteret.

 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

 • Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på senteret han/hun skal trene. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.

 • Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Fresh Fitness vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved mistanke. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Fresh Fitness rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og utestenge deg som medlem for all fremtid. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til anmeldelse.

2. Generelle kontraktsbestemmelser

 • Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å sjekke aldersgrense for gjeldende senter.

3. Betaling av medlemskapet

 • Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.

 • Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned.

 • Fresh Fitness forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.

 • Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.

 • Fresh Fitness AS (Org.nr 995415569) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden

   

4. Angrerett

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler og medlemskapet ikke er benyttet.

5. Prosedyre ved manglende betaling

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan Fresh Fitness sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

6. Oppsigelse av løpende medlemsavtaler (gjelder ikke kontantavtaler)

6.1 Oppsigelse av medlemskapet

Ønsker du å si opp ditt medlemskap i Fresh Fitness kan det gjøres på følgende måter:

 1. Du kan henvende deg personlig på et av våre senter i bemanningstiden

 2. Du kan gjøre det via e-post til vårt medlemssenter.

Ved oppsigelse av medlemskapet skal du som minimum tilkjennegi at du ønsker å si opp medlemskapet og opplyse ditt fornavn, etternavn, fødselsdato og senteret du tilhører. En oppsigelse er gjeldende fra den dagen vi mottar den. Oppsigelsestiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter dato for oppsigelse. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også trene denne måneden.

6.2 Tvister og dokumentasjon

Dersom det oppstår tvil om et medlemskap er oppsagt, skal du som medlem kunne bevise at det har skjedd en korrekt oppsigelse i henhold til punkt 6.1.

7. Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

 • Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned.

 • Graviditet

 • Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.