Cookies, personvern og sikkerhet

PERSONVERNERKLÆRING

Fresh Fitness AS ("Fresh Fitness", "vi", "vår", "oss") driver en kjede av treningssentre og relaterte tjenester (slik som Fresh Fitness App og Fresh Fitness nettside). Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om vår behandling av personopplysninger som behandlingsansvarlig.

1. HVORFOR OG HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGER

Nedenfor finner du en oversikt over hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger. Oversikten er generell for vår virksomhet. Om denne informasjonen gjelder for deg, avhenger av din bruk av våre tjenester og dine interaksjoner med oss.

Vi kan også behandle personopplysninger til andre formål hvis du samtykker til det. Hvis det er tilfelle, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Vi kan også behandle personopplysninger for andre kompatible formål, for eksempel for håndtering av tvister og rettslige prosesser, samt i tilfelle oppkjøp, fusjoner eller lignende transaksjoner.

2. HVEM SOM MOTTAR DINE PERSONOPPLYSNINGER

For å oppfylle formålene som er beskrevet over, vil vi dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere:

Konsernselskaper. Vi deler internt data med tilknyttede selskaper innen SATS-gruppen, som strekker seg over Norge, Sverige, Danmark og Finland for administrative og analytiske/statistiske formål.

SATS Norway AS. Vi opererer som felles behandlingsansvarlige med SATS, spesielt for deling av data for administrative formål og analytiske og statistiske formål i situasjoner der vi tilbyr et felles medlemskap til både SATS og Fresh Fitness. Vi har etablert en formell avtale for å regulere dette felles behandlingsansvarlig. Som et resultat av denne avtalen kan du utøve dine rettigheter mot enten SATS eller Fresh Fitness, og begge deler ansvar for å sikre den lovlige behandlingen av dine personopplysninger. For ytterligere detaljer om denne ordningen, er du velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Leverandører. Vi deler informasjon med leverandører som hjelper oss med å tilby våre tjenester, som for eksempel IT-leverandører. Vi har databehandlingsavtaler med våre leverandører for å sikre at dataene behandles på en forsvarlig måte og ikke brukes til andre formål, når det er nødvendig. Vi kan også dele informasjon med andre leverandører som handler som behandlingsansvarlige, slik som Lowell, vår partner for inkassotjenester.

Andre medlemmer. Hvis du har aktivert sosiale funksjoner i Fresh Fitness App, vil vi dele informasjon om deg med dine venner/følgere, slik som hvilke treningsøkter du har deltatt på og til hvilken tid.

Anti-doping Norge. Våre antidoping-tiltak forfølges sammen med Norges Antidoping. Personopplysninger kan derfor deles med Norges Antidoping i den grad det er nødvendig for slike tiltak.

Din arbeidsgiver. Hvis du har et medlemskap gjennom en bedriftsavtale, vil vi sende ditt navn, medlemskap og i noen tilfeller de gebyrene som er knyttet til ditt medlemskap til din arbeidsgiver.

Personlige trenere. Vi deler informasjon med verifiserte personlige trenere for å sikre at våre medlemmer kan få hjelp med å nå målene sine på en trygg og effektiv måte.

Andre treningssentre. Noen medlemmer har tilgang til andre treningssentre gjennom sitt medlemskap hos oss (utvidede medlemskap). For å gi deg tilgang til det andre treningssenteret, deler vi informasjon om ditt medlemskap med treningssenteret. Hvis du bryter treningssenterets adferdsregler, kan informasjon om dette bli delt med oss. Vi har inngått en felles behandlingsansvarlig avtale med det andre treningssenteret. Du kan utøve dine rettigheter mot hvem som helst av oss, og vi er begge ansvarlige for å behandle dine personopplysninger på en lovlig måte. Du kan få mer informasjon om ordningen ved å kontakte oss.

Vi kan også dele informasjon med myndighetene hvis vi blir pålagt eller på annen måte forpliktet til å gjøre det. Videre kan vi dele informasjon om deg med andre, hvis du samtykker til det.

3. OVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTENFOR EØS

Vi kan overføre dine personopplysninger utenfor EØS i visse situasjoner, da noen av våre leverandører (eller underleverandører) og forretningspartnere kan befinne seg i slike land. Vi vil sørge for at dine data er sikret ved å vedta egnede garantier for å beskytte personvernet (slik som EUs Standard Kontraktsklausuler). Vi vil gi deg ytterligere detaljer om slike internasjonale dataoverføringer på forespørsel. Hvis du ønsker å motta en kopi av garantier, vennligst bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

4. DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Du har flere rettigheter i henhold til GDPR, som oppført nedenfor. Vær oppmerksom på at det kan være unntak og begrensninger som kan gjelde, slik at vi kanskje ikke alltid kan tillate eller være forpliktet til å la deg utøve dem. Kontakt oss på privacy@sats.no hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, hvis du har andre spørsmål, kommentarer eller ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Vi vil svare på din henvendelse så snart som mulig.

Rett til innsyn og informasjon. Du kan be om å få vite om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall, å motta en kopi av det, sammen med ytterligere informasjon om formålene med behandlingen, kategoriene personopplysninger som behandlingen gjelder for, mottakerne som har mottatt eller vil motta personopplysningene, lagringstiden og eksistensen av dine rettigheter som registrert. Du har også rett til å bli informert om retten til å klage til datatilsynet og kilden til personopplysningene, samt eksistensen av automatiserte beslutninger sammen med visse tilleggsopplysninger.

Rett til retting. Hvis du mener at de personopplysningene som angår deg er unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om at dataene korrigeres eller gjøres komplette.

Rett til å protestere. Når vi behandler personopplysninger basert på vår berettigede interesse, har du rett til å motsette deg behandlingen når som helst. Hvis vi ikke kan påvise at det er tvingende legitime grunner til å fortsette behandlingen, må vi avstå fra behandlingen. Du har også rett til å motsette deg vår behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål, der hvis du motsetter deg slik behandling, må vi avstå fra behandling for formålet med direkte markedsføring.

Rett til å trekke tilbake samtykke. Hvis vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Vi er da forpliktet til å stoppe behandlingen av dine personopplysninger basert på ditt samtykke.

Rett til begrenset behandling. Du har muligheten til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger hvis du har motsatt deg vår behandling av dine personopplysninger, og det ennå ikke har blitt avgjort om Fresh Fitness sine legitime interesser overstiger dine, du har bestridt nøyaktigheten av personopplysningene, hvis behandlingen av personopplysninger er ulovlig, men du ønsker begrensning av behandlingen i stedet for sletting, eller hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Hvor behandling er begrenset, bruker vi bare slike personopplysninger (unntatt lagring) med ditt samtykke, fastsettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person, eller av viktige grunner av allmenn interesse.

Rett til sletting. Du har rett til å få personopplysningene dine slettet hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene for de formålene de ble samlet inn eller behandlet for, du trekker tilbake ditt samtykke, du motsetter deg behandlingen og det ikke finnes tvingende legitime grunner for videre behandling, dine personopplysninger har blitt behandlet ulovlig eller vi er pålagt ved lov å slette dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å få dine personopplysninger i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet), i den grad du har gitt dataene til oss og behandlingen baserer seg på samtykke og behandlingen utføres ved automatiserte midler.

Datatilsynet har utarbeidet en mer detaljert beskrivelse av disse rettighetene, som kan leses via følgende lenke: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Hvis du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst gi oss beskjed ved å kontakte oss. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet på følgende e-postadresse: postkasse@datatilsynet.no eller via post til følgende adresse: Datatilsynet Postboks 458 Sentrum 0105 Oslo.

5. INFORMASJONSKAPSLER

Vår nettside bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om dette kan finnes i vår informasjonskapselpolicy.

6. ENDRINGER

Vi vil oppdatere denne personvernpolicyen ved behov, for eksempel når vi lanserer nye produkter eller gjør endringer i eksisterende produkter. Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør betydelige endringer. Du vil alltid finne den nyeste versjonen av personvernpolicyen på vår nettside.

Denne policyen ble sist oppdatert 21. februar 2024.