Medlemsbetingelser i Fresh Fitness

Hvilke rettigheter og plikter har du som medlem hos oss? Hva forplikter vi oss til å gjøre?

GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I FRESH FITNESS

1. GENERELT

Disse vilkårene gjelder mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og Fresh Fitness. Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig her.

2. MEDLEMSKAP I FRESH FITNESS

2.1. Medlemskap i Fresh Fitness kan tegnes av personer over 15 år som:

2.1.1. Har en alminnelig god helsetilstand hvor det etter Fresh Fitness´ vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade.

2.1.2. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i Fresh Fitness.

2.1.3. Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere Fresh Fitness-sentre.

2.1.4. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i Fresh Fitness eller på annen måte.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Fresh Fitness, under forutsetning av at medlemskapet betales med midler tjent ved eget arbeid, eller som vergen eller andre har latt den mindreårige få til egen rådighet.

2.3. Medlemmet får tilgang til treningssenteret gjennom den til enhver tid gjeldende adgangsløsningen i Fresh Fitness. Eventuelle armbånd eller lignende som brukes for å få adgang til treningssenteret er Fresh Fitness’ eiendom og disponeres personlig av Medlemmet. Adgangsløsningen kan ikke overdras eller lånes bort.

2.4. Medlemmet får automatisk opprettet en Fresh Fitness handlekonto. Med dette menes at medlemsarmbånd kan benyttes som betalingsmiddel for kjøp av varer og tjenester. Medlemsarmbåndet er personlig, og medlemmet er selv ansvarlig for at det ikke misbrukes. Beløpet faktureres automatisk etterskuddsvis sammen med Medlemmets medlemsavgift.

2.5. Ved innmelding vil det bli tatt fotografi av Medlemmet. Medlemmet skal sørge for at Fresh Fitness til enhver tid har et oppdatert og identifiserbart medlemsbilde i sitt medlemssystem.

2.6. Medlemskapet gjelder fra startdato angitt i Medlemsavtalen.  

2.7. Medlemskapet i Fresh Fitness er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper videre etter utløp av eventuell avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 7.

2.8. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.

2.9. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene ved ett eller flere Fresh Fitness-sentre slik det er angitt i Medlemsavtalen. Medlemmet har rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

2.10. Fresh Fitness´ til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

2.11. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere sentre, konsepter og tilleggstjenester i samsvar med Fresh Fitness´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

2.12. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til sentre, konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

2.13. Medlemmer som innehar et medlemskap som Fresh Fitness ikke lenger kan tilby, vil bli overført til det mest liknende produktet i den til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur. Ved slike endringer vil Fresh Fitness gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte. Om Medlemmet motsetter seg endringen, kan Medlemsavtalen sies opp før endringen inntreffer i samsvar med punkt 7.2.

2.14. Fresh Fitness vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

2.15. Fresh Fitness vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider på tilgjengelige treningssentre i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Det aktuelle treningssenter vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og force majeure (slik definert i punkt 9.1).

2.16. Kameraovervåking vil bli gjennomført på Fresh Fitness´ treningssentre i henhold til synlige skilt og gjeldende lovgivning.

3. BETALING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Fresh Fitness´ til enhver tid gjeldende priser.

3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall.

3.3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste (avtalegiro e.l.) er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til Fresh Fitness. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Ved bruk av kortbetaling aksepterer Medlemmet at det registrerte betalingskortet belastes til avtalt tidspunkt. Medlemmet er ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid.

3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Fresh Fitness kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan Fresh Fitness først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med Fresh Fitness og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har Fresh Fitness ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom: 

3.7.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 6. 

3.7.2. Fresh Fitness har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7. 

3.7.3. Treningssenteret Medlemmet vanligvis benytter ikke er tilgjengelig for trening og det etter Fresh Fitness´ vurdering ikke foreligger annet treningssenter tilgjengelig i rimelig nærhet.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge Fresh Fitness´ til enhver tid gjeldende senterregler, og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside.

4.1.2. Ikke bruke dopingmidler som fremkommer av den til enhver tid gjeldende særskilte dopinglisten for treningssentre. Denne dopinglisten tar utgangspunkt i idrettens dopingliste, som er tilgjengelig på Antidoping Norges nettside, men avgrenset til de opplistede dopinggruppene S1 (anabole stoffer), S2 (peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika) og S6 (stimulerende midler). Begrensningen som er angitt i forbudet mot dopinggruppe S6 vedrørende konkurransedeltakelse kommer ikke til anvendelse for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234, og slik bruk vil kunne bli politianmeldt. Fresh Fitness vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre tilfeldige dopingkontroller. Medlemmer som oppholder seg på et av Fresh Fitness’ treningssentre mens slik kontroll pågår plikter i den forbindelse på forespørsel å avlegge dopingprøve under oppsyn av Antidoping Norge. Dopingprøven vil bli gjennomført i henhold til prosedyren som er beskrevet i et særskilt dokument som Medlemmet vil bli forevist.

4.1.3. Informere Fresh Fitness ved endring av kontaktopplysninger/betalings-opplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.4. Registrere sin ankomst, gjennom den til enhver tid gjeldende adgangsløsning, før Medlemmet benytter seg av et Fresh Fitness-senter. Fresh Fitness vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

4.1.5. Forlate senteret uoppfordret ved stengetid og fjerne alt av private eiendeler. Dersom Medlemmet oppholder seg på senteret etter stengetid vil alarm bli utløst og vekter tilkalt.

4.2. Tap av medlemsarmbånd eller øvrige adgangsløsninger skal snarest meldes til Fresh Fitness. Fresh Fitness vil deretter sperre armbåndet. Ved utstedelse av nytt medlemsarmbånd, plikter Medlemmet å betale til Fresh Fitness et gebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende priser.

4.3. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare medlemsarmbåndet eller øvrige adgangsløsninger på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til Fresh Fitness.

4.4. Medlemmet gis tilgang til Fresh Fitness´ digitale tjenester gjennom sin personlige profil. Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til disse tjenestene gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

5. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

5.1. Fresh Fitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

5.2. Fresh Fitness vil sende nyhetsbrev og markedsføring, typisk pr. epost eller sms, til Medlemmet så lenge Medlemsavtalen gjelder. Om Medlemmet har samtykket, kan Fresh Fitness sende nyhetsbrev og markedsføring også etter utløpet av den perioden. Medlemmet kan når som helst bruke avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene hvis Medlemmet ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser. Medlemmet kan også administrere dette via "Mine Sider". Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet (PT samtale) eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

5.3. Generell informasjon fra Fresh Fitness om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen som Medlemmet har oppgitt.

6. FRYS AV MEDLEMSKAPET

6.1. Medlemmet kan selv fryse medlemskapet via Mine Sider. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode.

6.2. Gjeldende vilkår for frys av medlemskap vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside.

6.3. Fresh Fitness vil ikke kreve Medlemmet for medlemsavgift i innvilget fryseperiode i henhold til punkt 3.7.1. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallende.

6.4. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

6.5. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen. Hvis Medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder således én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

6.6. Ved behov for gjentagende frys av medlemskap må Medlemmet selv registrere ny frysperiode.

7. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

7.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til Fresh Fitness innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må utøve angreretten i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7.2. Medlemskapet er et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.7 og kan avsluttes når Medlemmet selv ønsker. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned. E-post eller kontaktskjema skal benyttes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.3. For nedgradering av tilleggstjenester gjelder en oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.12.

7.3. Dersom Fresh Fitness og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes uten oppsigelsestid. Fresh Fitness kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på Fresh Fitness. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.

7.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til Fresh Fitness uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. Fresh Fitness skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.

7.5. Fresh Fitness forbeholder seg retten til en årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

7.6. Fresh Fitness kan endre vilkårene i Medlemsavtalen. Endringene vil tre i kraft én (1) måned fra varsel om endring ble sendt pr. epost eller sms, regnet fra første månedsskifte. Endringer i pris (utover de som er nevnt i punkt 7.5), og betydelige endringer som påvirker Medlemmet negativt, vil først tre i kraft to (2) måneder fra varsel om endring ble sendt pr. e-post eller sms. Om Medlemmet motsetter seg endringene, kan Medlemsavtalen sies opp før endringene inntreffer i samsvar med punkt 7.2.

7.7. Fresh Fitness har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

7.7.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

7.7.2. Vesentlig brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra Fresh Fitness.

7.7.3. Overtredelse av dopingbestemmelsene i punkt 4.1.2, herunder unnlatelse av å avgi dopingprøve på forespørsel.

8. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI

8.1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. Fresh Fitness er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et Fresh Fitness-senter. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av Fresh Fitness.  

8.2. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senter er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Dersom Medlemmet legger igjen eiendeler i skapene på et Fresh Fitness-senter etter tidspunkt for ordinær stenging, har Fresh Fitness rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. Fresh Fitness kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

8.3. Fresh Fitness er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et Fresh Fitness-senter. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

9. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

9.1. Fresh Fitness er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Fresh Fitness´ treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Fresh Fitness´ kontroll og Fresh Fitness ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

9.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

9.3. Tvister mellom Medlemmet og Fresh Fitness skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

9.4. Ved avvik mellom engelsk og norsk versjon av Medlemsavtalen, skal sistnevnte gå foran.