Medlemsbetingelser personlig trening

Hvilke rettigheter og plikter har du som Pt-kunde hos oss? Hva forplikter vi oss til å gjøre?

Disse vilkårene gjelder ved kjøp av personlig trening (PT) på Fresh Fitness Norge:

AVTALE OM PERSONLIG TRENING

1. VILKÅR FOR PERSONLIG TRENING Kunden er selv ansvarlig for å ha god allmenn helsetilstand, som gjør at Treningen kan gjennomføres uten risiko. Det oppfordres til å fremvise legeerklæring ved oppstart av Treningen hvis man har dette tilgjengelig, og Kunden skal til enhver tid gi PT all relevant helsemessig og medisinsk informasjon som kan påvirke utformingen og gjennomføringen av Treningen. All informasjon som PT etterspør og innhenter fra Kunden, skal være relevant for Treningen. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til en annen kunde. Dersom Kunden møter opp forsinket til booket PT-time, vil tiden regnes fra opprinnelig oppstart av booket tid. Dersom PT er mer enn 10 minutter forsinket til timen, vil Kunden få ny time kostnadsfritt. Treningen skal gjennomføres i Fresh Fitness' lokaler, eller utendørs i umiddelbar nærhet av lokalene. Det er ikke tillatt å gjennomføre treningen på konkurrerende treningssenter.

2. PRIS OG BETALINGSVILKÅR Kunden skal betale for PT-timer direkte til Fresh Fitness. Betalingen kan enten skje i sin helhet ved inngåelsen av denne Avtalen, eller ved delbetaling. Se avsnitt 3.1 om vilkår for delbetaling. For kjøp av nye PT-pakker, må alle tidligere kjøpte PT-pakker være betalt i sin helhet. Fresh Fitness står for innkrevingen av utestående beløp og ingen annen betalingsmåte enn den som er oppgitt i denne Avtalen aksepteres. Betaling direkte til PT er ikke betaling med frigjørende virkning for Kunden. 2.1 Vilkår for delbetaling Forfallsdato for delbetaling sammenfaller med forfallsdato for den månedlige medlemsavgiften til Fresh Fitness. Delbetalingsbeløpet trekkes sammen med den månedlige medlemsavgiften til Fresh Fitness fra første trekkdato for denne. For medlemmer med aktiv Avtalegiro-avtale vil gjeldende avtale med tilhørende kontonummer benyttes ved betaling. Kunden må selv påse at øvrig beløpsgrense på Avtalegiro-avtalen dekker det samlede månedlige vederlag til Fresh Fitness. For medlemmer med kortbetaling vil gjeldende kortdetaljer benyttes ved betaling. Kunden må selv påse dekning for det samlede månedlige vederlag til Fresh Fitness på gjeldende betalingskort på forfallsdato. Dersom medlemskapet i Fresh Fitness avsluttes før alle delbetalinger i henhold til Avtalen er fullført, skal utestående beløp betales i sin helhet til Fresh Fitness. For medlemmer uten aktiv betalingsavtale, oppfordres medlemmet snarest til å opprette dette. 2.1.1 Manglende betaling Dersom ikke delbetalingen lar seg trekke via gjeldende betalingsmåte, vil Fresh Fitness via inkassobyrå anmode medlemmet omgående og senest innen 31 dager om å betale utestående vederlag inklusive purregebyr. Fresh Fitness i samarbeid med inkassobyrå forbeholder seg retten til å debitere renten i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyrer og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling.

3. AVBOOKING AV TIMER Avbooking av PT-timer må skje senest 24 timer før timen starter. Melding om avbooking skal skje direkte til PT. Timer som avbookes senere enn dette, eller som medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet.

4. BYTTE AV PT Fresh Fitness forbeholder seg retten til å sette inn en annen godkjent PT ved behov. Dersom Kunden ønsker å bytte PT, skal Fresh Fitness forsøke å finne en ny tilgjengelig PT.

5. VARIGHET OG OPPSIGELSE Avtalen er gyldig i 12 måneder fra Kjøpsdato. Alle klipp må benyttes i løpet av denne perioden. Ubrukte klipp refunderes ikke. Avtalen gjelder selv om Kunden sier opp sitt medlemskap i Fresh Fitness. Dette innebærer at klipp som ikke er brukt før Kunden avslutter sitt medlemskap i Fresh Fitness, ikke refunderes.

6. ANGRERETT Medlemmet har rett til å benytte seg av angreretten ved å gi skriftlig melding til Fresh Fitness innen 14 dager fra inngåelse av Avtalen, jf. angrerettloven § 20. Klipp som er benyttet vil ikke bli refundert. Etter angrefristens utløp vil ubenyttede PT-klipp ikke refunderes, med mindre medlemmet avslutter sitt medlemskap grunnet spesielle omstendigheter, jf. "Generelle vilkår for medlemskap i Fresh Fitness".

7. VESENTLIG MISLIGHOLD Hver av Partene har rett til å heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen Part, forutsatt at den Part som har misligholdt Avtalen uten ugrunnet opphold har mottatt skriftlig varsel om dette, og forholdet ikke er rettet innen 14 dager. Brudd på Avtalens punkt 2 og 3 vil alltid være et vesentlig mislighold.

8. ANSVAR OG ERSTATNING I tilfelle av mislighold kan en part gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser mot den annen part, herunder kreve erstatning for de direkte tap, utgifter og omkostninger som er påført som en konsekvens av misligholdet. Med unntak for ved betalingsmislighold er ansvar begrenset oppad til vederlaget for tjenesten.

9. VERNETING OG LOVVALG Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som måtte oppstå mellom Partene skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.